Hirsch Group sp. z o.o.


Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hirsch Group sp. z o.o. z siedzibą w 61-518 Poznań, ul. J.Umińskiego 21/9
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, zawierania umów sprzedaży, regulowania należności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji,
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierskiej w celu dostawy towaru oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych w pkt 3.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- do ich sprostowania,
- do usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
- do przenoszenia danych,
- do wniesienia sprzeciwu,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
10. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych
osobowych przez Hirsch Group sp. z o.o. prosimy o kontakt:
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected] - pisemnie, na adres 61-518 Poznań, ul. J.Umińskiego 21/9
Niniejsza informacja ma na celu spełnienie wymagań RODO, nie służy do celów marketingowych.